1. »
 2. Varia
 3. »
 4. Etymologia
 5. »
 6. Etymologia imion wrogów — Pogromcy Śmierci

Pogromcy Śmierci

デス・バスターズ

[Manga + anime + gry]

漫畫・アニメ・ゲーム

Pogromcy Śmierci [jap. デス・バスターズ Desu Basutāzu; ang. Death Busters]. Człon デス desu wywodzi się z angielskiego wyrazu death („śmierć”). Z kolei forma バスターズ basutāzu jest japońskim zapisem l.mn. angielskiego wyrazu busters. L.poj. brzmi buster (tu: „pogromca”) i jest zapisywana po japońsku jako バスター basutā.

(Warto dodać, iż ciekawy wariant tłumaczenia nazwy tej grupy pojawił w rosyjskiej wersji anime — Апостолы Смерти Apostoły Śmierci, co na polski przekłada się jako Apostołowie Śmierci. Nazwa ta wpisuje się w zespół licznych motywów biblijnych, z którymi powiązana jest ta grupa wrogów.)

Miejscem, z którego wywodzą się Pogromcy Śmierci, jest Galaktyka/Układ Tau [jap. タウ星系 Tau-seikei; ang. Tau System].

Zacznijmy najpierw od członu pierwszego. W języku japońskim istnieje wyraz 星系 seikei i odnosi się do różnego rodzaju skupisk gwiazd począwszy od gromady gwiazd [jap. 星団 seidan] i skończywszy na galaktyce [jap. 銀河 ginga]. Wchodzi też w skład następujących wyrazów: 恒星系 kōseikei („układ gwiezdny (skupisko kilku gwiazd powiązanych wspólną grawitacją)”), 連星系 renseikei („układ dwóch gwiazd (podwójne gwiazdy krążące wokół wspólnego środka masy)”) i 惑星系 wakuseikei („układ planetarny (planety i inne ciała niebieskie krążące wokół gwiazdy lub układu gwiazd.)”). Ponadto może być rozpatrywany jako złożenie dwu przyrostków: ~星 -sei, dodawanego do nazwy własnej gwiazdy bądź planety, oraz ~系 -kei, oznaczającego system ciał niebieskich, które krążą wokół tym przyrostkiem opatrzonego ciała niebieskiego (np. 太陽系 Taiyōkei („Układ Słoneczny”)).

Grecka litera Τ τ (ταῦ taû) jest po japońsku odczytywana jako タウ tau. W astronomicznym nazewnictwie gwiazd używa się małych liter alfabetu greckiego w połączeniu z łacińską dopełniaczową nazwą gwiazdozbioru, do którego przynależą. Jednakże w przypadku ojczyzny Pogromców Śmierci mamy tylko samą grecką literę w jej nazwie bez odniesienia do jakiegokolwiek gwiazdozbioru. Jednym z możliwych kandydatów może być gwiazda tau w gwiazdozbiorze Wieloryba [łac. τ Cētī; jap. 鯨座τ星 Kujira-za τ-sei]. Gwiazda ta pojawiła się w licznych powieściach, serialach i grach z gatunku fantastyki naukowej. Tau Wieloryba od Słońca dzieli ok. 11,9 lat świetlnych, co czyni ją drugą najbliższą gwiazdą ciągu głównego. Ze względu na jej fizyczne podobieństwo do Słońca zakładano, że wokół niej mogą krążyć światy zdolne wspierać życie. W latach 60. XX wieku została wytypowana do projektu OZMA, którego celem było poszukiwanie sygnałów radiowych mogących pochodzić od cywilizacji pozaziemskich. (W r. 2012 udało się odkryć system pięciu planet.)

Po tym, kiedy ich ojczyznę spotkała zagłada, Pogromcy Śmierci zmuszeni zostali szukać nowego domu. Ich kwaterą główną na Ziemi jest Akademia Bezkresu [jap. 無限学園 Mugen Gakuen; ang. Infinity Academy].

Mistrz Faraon 90

師〔マスター〕・ファラオ90〔ナインティ〕

 • マスター・ファラオ90ナインティ
 • Masutā Farao 90 [Nainti]
 • Master Pharaoh 90
 • Bezkres 27–38
 • S 119–125

Wyraz shi (tu: „mistrz, nauczyciel”), mimo iż zapisywany znakiem chińskim, uskuteczniany jest tutaj jako マスター masutā („mistrz, nauczyciel”), która to wymowa wywodzi się z angielskiego wyrazu master, a ten z kolei z łacińskiego magister. Drugi człon, ファラオ farao, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu pharaoh („faraon”), który trafił ze staroegipskiego pr-ꜥꜣ pr-ꜥꜣ za pośrednictwem nowoegipskiego *par-ʕoʔ, starogreckiego φαραώ pharaṓ i łacińskiego pharaō. Początkowo ów wyraz staroegipski oznaczał „wielki dom” (czyli pałac króla), z czasem jednak zaczęto nim określać gospodarza owegoż domu, czyli właśnie króla Egiptu (por. jap. mikado („cesarz”) < 御門 mi-kado („pałac cesarski”)). Znaczenia liczby 90, wymawianej tutaj z angielska ナインティ nainti [ang. ninety], nie komentuje żadne oficjalne źródło. Może tu chodzić o mistyczne znaczenie owej liczby w Biblii. 90 jako wielokrotność 9 uwydatnia i wzmacnia symbolikę zakończenia i ostateczności owej cyfry.

W starym anime przez wzgląd na sposób, w jaki przedstawiono postać Faraona 90, jest on niekiedy utożsamiany z całą Galaktyką Tau. W rzeczywistości Faraon 90 jest czarną wirującą masą z czerwonym jądrem i jest określany jako pozawymiarowa energetyczna forma życia [jap. 異次元エネルギー生命体 Ijigen Enerugī Seimeitai; ang. extradimensional energy life-form]. Człony 異~ i-, 次元 jigen i 生命体 seimeitai są japońskimi wyrazami oznaczającymi odpowiednio „inno-, obco-, poza-”, „wymiar” i „forma życia”. Człon エネルギー enerugī wywodzi się z niemieckiego wyrazu Energie („energia”), a ten z greckiego ἐνέργειαenérgeia („praca, działanie”).

Mistrzyni 9

ミストレス9〔ナイン〕

 • ミストレスナイン
 • Misutoresu 9 [Nain]
 • Mistress 9
 • Bezkres 33–37
 • S 123–125

Pierwszy człon, ミストレス misutoresu, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu mistress („mistrzyni; pani; władczyni”), który z kolei wywodzi się ze starofrancuskiego maistresse (z łac. magistrīx). Wyraz mistress jest zatem żeńską wersją master. Ponadto może się też odnosić do kobiety przebywającej w mniej lub bardziej stałym związku pozamałżeńskim z żonatym mężczyzną (dawniej szczególnie monarchy bądź magnata) i często będącej na utrzymaniu przezeń. W przypadku Mistress 9 zapewne bardziej istotne jednak jest znaczenie „żeńskiej wersji mistrza”, nawiązuje bowiem do pierwszego członu imienia Mistrza Faraona 90.

Znaczenia liczby 9, wymawianej tutaj z angielska ナイン nain [ang. nine], nie komentuje żadne oficjalne źródło, jednak wyraźnie widać kolejną analogię do imienia Mistrza Faraona 90. Może tu chodzić o mistyczne znaczenie owej liczby w Biblii. 9 jest ostatnią cyfrą i stąd nosi symbolikę zakończenia i ostateczności. Analogicznie ma się z symboliką ostatniej greckiej litery Ω ω (ὦ μέγα ō̂ méga) znajdującej się w nazwie bazy operacji Pogromców Śmierci — Obszaru Omega [jap. オメガ・エリア Omega Eria].

Zgodnie ze stroną Tuxedo Unmasked obecność liczby 9 w imieniu postaci może się odwoływać do praktyki tzw. liczbowania (z grecka zwanej również izopsefią [gr. ἰσοψηφίᾱ isopsēphíā]), polegającej na przekształcaniu słów na liczby. Nim cyfry arabskie nie rozpowszechniły się w wielu językach świata, do zapisu liczb służyły głównie litery alfabetu. W alfabecie greckim wyglądało to tak: α = 1, β = 2, γ = 3 itd. (ob. pełny wykaz liter alfabetu greckiego). To był tylko krótki krok od używania liter alfabetu w codziennej matematyce do widzenia liczb w słowach i pisania tekstów ze świadomością liczbowego ich znaczenia. Sumując wartości liter, możemy otrzymać wartości liczbowe słów, wyrażeń lub całych zdań. Podobną własność mają alfabety języka hebrajskiego, arabskiego, cyrylica, a także alfabet łaciński, z tym że tylko niektórym literom tego ostatniego przypisano wartości liczbowe.

I tak liczbie 9 w alfabecie greckim odpowiadała litera Θ θ (θῆτα thē̂ta). W czasach starożytnych literę tę kojarzono m. in. ze śmiercią, skonem, jako iż od niej rozpoczynał się rzeczownik θάνατος thánatos o tym właśnie znaczeniu i czasownik θνῄσκω thnēiskō („umrzeć, skonać”). W taki oto sposób imię Mistress 9 symboliczne powiązane byłoby z Wojowniczką Zniszczenia i Narodzin, Czarodziejką z Saturna, której ciało przez jakiś czas była posiadła.

Mistress 9 w starym anime znana jest także pod aliasem Mesjasz Ciszy [jap. 沈黙の救世主メシア Chinmoku no Meshia]. Wyraz 沈黙 chinmoku oznacza „ciszę, niemowę”, z kolei 救世主 kyūseishu („zbawca, mesjasz”), mimo iż zapisywany znakami chińskimi, uskuteczniany jest jako メシア meshia („mesjasz”), który wywodzi się z angielskiego wyrazu messiah, a ten ze starohebrajskiego מָשִׁיחַ māšîăḥ („namaszczony”) poprzez starogrecką formę μεσσῑ́ᾱς messī́ās.

Profesor Sōichi Tomoe

土萠 創一 教授(1)
土萠 創一 教授(2)

 • 土萠 創一 教授
 • Tomoe Sōichi-kyōju
 • Professor Sōichi Tomoe
 • Bezkres 28, 30–35
 • S 90–126, ☆ 167

Na jego imię i nazwisko składają się następujące znaki chińskie:

 • TO — „ziemia, gleba, grunt” (samodzielnym wyrazem jest tsuchi),
 • moe — „kiełkowanie, pączkowanie, wschodzenie, wypuszczanie pędów”,
 • — „pochodzić, zapoczątkować, tworzyć” (samodzielnym wyrazem jest 創る tsukuru),
 • ICHI — „jeden”.

Pochodzenie nazwiska profesora szerzej omówione jest w rozdziale dotyczącym etymologii imienia jego córki. {Ob. rozdział „Wojowniczki Zewnętrznego Układu Słonecznego [manga + anime + gry]: Hotaru Tomoe”.} Tutaj się skupimy na jego imieniu własnym, które może odnosić się do kilku rzeczy. Profesor jest znany jako założyciel i rektor Akademii Bezkresu. Po japońsku „założyciel” to 創立者 sōritsusha. Znak znajduje się również w takim wyrazie jak 創造者 sōzōsha, który ma znaczenie „stwórca” i jest używany także w odniesieniu do bóstwa powołującego świat i żywe istoty do istnienia, w szczególności do Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Nazwa Księgi Rodzaju, pierwszej części składowej Pisma Św. Starego Przymierza, po japońsku brzmi 創世記 Sōseiki, czyli dosł. „Zapis Stworzenia Świata”. Niewykluczone, że autorka mangi, tworząc postać prof. Sōichi Tomoe, kierowała się właśnie motywami biblijnymi. To, że profesor widzi siebie jako stwórcę istot przewyższających ludzi, szczególnie wyraziście jest oddane właśnie w mandze, ale i w anime też widać tego przebłyski. Znak ICHI oznacza liczbę 1, która nawiązuje do pierwszeństwa tudzież do jedynego boga stworzyciela i filozoficznego pojęcia „jedni”, będącej źródłem wszelkiego istnienia.

Japoński wyraz 教授 kyōju to rzeczownik pospolity o znaczeniu „profesor”.

Sōichi Tomoe ma również postać dajmona: Pozawymiarowa nadistota Germatoid [jap. 異次元超生物ゲルマトイド Ijigen chōseibutsu Gerumatoido]. {Ob. rozdział „Pogromcy Śmierci [manga + anime + gry]: Germatoid”.}

Magini Kaolinite

秘術師〔マグス〕・カオリナイト
黒峰 カオリ(1)
黒峰 カオリ(2)

 • 秘術師マグス・カオリナイト
 • Magusu Kaorinaito
 • Magus Kaolinite
 • Bezkres 27–34
 • S 90–123

Wyraz 秘術師 hijutsushi („mistrz sztuk tajemnych”), mimo iż zapisywany znakami chińskimi, uskuteczniany jest jako マグス magusu, która to wymowa wywodzi się z łacińskiego wyrazu magus („mag”), a ten z kolei ze starogreckiego μάγος mágos. Z punktu widzenia gramatyki łacińskiej Kaolinite, jako iż jest kobietą, winna nosić tytuł Maga („magini”), nie zaś Magus. Bardziej spostrzegawczy zauważą zapewne, iż ostatni znak w wyrazie 秘術師 hijutsushi jest tym samym znakiem, który występuje w imieniu Mistrza Faraona 90 ( SHI), jednakże trudno orzec, czy ma to jakieś szczególne znaczenie. (W starym anime tytuł ów nie został jej nadany.)

Samo jej imię jest japońską nazwą minerału „kaolinit” — カオリナイト kaorinaito, która wywodzi się z angielskiego kaolinite (wzór chemiczny: Al2Si2O5(OH)4). Nazwa kaolinitu pochodzi od chińskiej wioski 高嶺 Gāolǐng, gdzie znajdują się duże i od dawna znane złoża tego minerału. Stąd Japończycy minerał ów znają również jako カオリン石 kaorin-seki bądź 高陵石 kōryō-seki.

Tożsamość cywilna Kaolinite to Kaori Kuromine [jap. 黒峰 カオリ Kuromine Kaori]. (W starym anime słyszymy tylko jej imię własne.) Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • kuro — „czerń”,
 • mine — „szczyt, wierzchołek” (prawdopodobnie jest to nawiązanie do członu RYŌ w wyrazie 高陵石 kaorin-seki, który ma tożsame znaczenie i odczytywanie japońskie (mine)),
 • カオリ kaori — skrót od カオリナイト Kaorinaito (również rzeczywiście istniejące imię japońskie, zapisywane jednak na masę różnych sposobów).

Pięć Wiedźm

Pięć Wiedźm [jap. ウィッチーズファイブ Witchīzu 5 [Faibu]; ang. Witches 5]. Forma ウィッチーズ witchīzu jest japońskim zapisem l.mn. angielskiego wyrazu witches. L.poj. brzmi witch („wiedźma, czarownica”) i jest zapisywana po japońsku jako ウイッチ uitchi. Jeszcze za czasów jęz. średnioangielskiego wyraz wicche używany był w odniesieniu do czarowników obojga płci, z kolei jęz. staroangielski wyróżniał formy r.m. wiċċa i r.ż wiċċe. Cyfra 5, wymawiana tutaj z angielska ファイブ faibu [ang. five], odnosi się, rzecz jasna, do liczby członkiń tej grupy. Czasami do Pięciu Wiedźm inne postaci odnoszą się z japońska jako 魔女 majo („wiedźma, czarownica”, dosł. „kobieta magii”). (Polski wyraz wiedźma oznacza osobę wiedzącą, tj. posiadającą wiedzę, i początkowo nie miał znaczenia wyłącznie pejoratywnego.)

Eudial

ユージアル(1)
ユージアル(2)
有村 ゆうこ

 • ユージアル
 • Yūjiaru
 • Eudial
 • Bezkres 27–34
 • S 102–111

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „eudialit” — ユージアル石 yūjiaru-seki (dosł. „kamień eudial[it]”) (wzór chemiczny: Na4(Ca,Ce,Fe,Mn)2ZrSi6O17(OHCl)2). Japończycy minerał ów znają również jako ユージアライト yūjiaraito, która to nazwa wywodzi się z angielskiego eudialyte. Nazwa eudialitu pochodzi od greckiego wyrażenia εὖ διάλυτος eû diálytos (dosł. „dobrze się rozszczepiający”). Ze względu na jego czerwono-purpurowo-brązową barwę eudialit potocznie nazywa się krwią północy.

Tożsamość cywilna Eudial to Yūko Arimura [jap. 有村 ゆうこ Arimura Yūko]. (W starym anime imię to nie jest w ogóle podane.) Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • ari — „być, mieć”,
 • mura — „wieś”,
 • ゆうこ yūko — zapewne skrót od ユージアル Yūjiaru z dodanym ko („dziecię”, tu: człon często występujący w kobiecych imionach) (również rzeczywiście istniejące imię japońskie, zapisywane jednak na masę różnych sposobów).

Eudial wykonuje manewr pt. Ognisty Pogromca [jap. ファイヤー・バスター Faiyā Basutā; ang. Fire Buster]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Marsa.

Mimete

ミメット(1)
ミメット(2)
羽生 美々

 • ミメット
 • Mimetto
 • Mimete
 • Bezkres 27–34
 • S 103–120

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „mimet(ez)yt” — ミメット鉱 mimetto-kō (dosł. „minerał mimet[yt]”) (wzór chemiczny: Pb5(AsO4)3Cl). Japończycy minerał ów znają również jako ミメタイト mimetaito, która to nazwa wywodzi się z angielskiego mimetite. Nazwa mimet(ez)ytu pochodzi od greckiego wyrazu μιμητής mimētḗs (dosł. „imitator, naśladowca”), co jest aluzją do jego podobieństwa do piromorfitu. Powiązany jest z nim wyraz mimika. Mimet(ez)yt występuje w różnych barwach, w tym też pomarańczowej.

Tożsamość cywilna Mimete to Mimi Hanyū [jap. 羽生 美々 Hanyū Mimi]. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • ha — „pióro, skrzydło”,
 • nyū — „żyć, rodzić”,
 • 美々 mimi — zapewne skrót od ミメット Mimetto ( MI oznacza „piękno”, służy do podwajania poprzedzającego znaku) (również rzeczywiście istniejące imię japońskie, czytane jednak na kilka różnych sposobów).

Mimete wykonuje manewr pt. Pogromca Wdzięku [jap. チャーム・バスター Chāmu Basutā; ang. Charm Buster]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Wenus.

Tellu

テルル(1)
テルル(2)
照野 留々

 • テルル
 • Teruru
 • Tellu
 • Bezkres 27–34
 • S 103–121

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „telluryt” — テルル石 teruru-seki (dosł. „kamień tellur[yt]”) (wzór chemiczny: TeO2). Japończycy minerał ów znają również jako テルライト teruraito, która to nazwa wywodzi się z angielskiego tellurite. Nazwa tellurytu pochodzi od rdzenia tellūr- łacińskiego wyrazu tellūs („ziemia”). Oprócz tego テルル teruru jest także japońską nazwą pierwiastka „tellur” (o tym samym źródłosłowie). Pierwiastek tellur, rzecz jasna, wchodzi w skład minerału telluryt.

Tożsamość cywilna Tellu to Ruru Teruno [jap. 照野 留々 Teruno Ruru]. Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • teru — „świecić”, tutaj zapewne również skrót od テルル Teruru,
 • no — „pole, łąka, równina, dzicz”,
 • 留々 ruru — zapewne skrót od テルル Teruru ( RU oznacza „zatrzymywać, przywiązywać”, służy do podwajania poprzedzającego znaku) (również rzeczywiście istniejące imię japońskie).

Tellu wykonuje manewr pt. Mandragorowy Pogromca [jap. マンドラゴラ・バスター Mandoragora Basutā; ang. Mandragora Buster]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Jowisza.

Viluy

ビリユイ(1)
ビリユイ(2)
美堂 ゆい

 • ビリユイ
 • Biriyui
 • Viluy
 • Bezkres 27–34
 • S 103–122

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „wiluit” — ビリユイ石 biriyui-seki (dosł. „kamień wiluj[it]”) (wzór chemiczny: Ca19(Al,Mg,Fe,Ti)13(B,Al,[ ])5Si18O68(O,OH)10). Jest to jednak bardzo rzadka forma zapisu tego minerału, częściej zapisuje się go jako ビリュイ石 biryui-seki bądź ヴィリュイ石 viryui-seki. Japończycy minerał ów znają również jako ビリュアイト biryuaito bądź ヴィリュアイト viryuaito, która to nazwa wywodzi się z angielskiego viluite bądź wiluite. Nazwa wiluitu pochodzi od nazwy rzeki w Jakucji — Wiluj [ros. Вилю́й Wiluj; jak. Бүлүү Bülüü; ang. Viluy bądź Vilyui; jap. ビリュイ川 Biryui-gawa bądź ヴィリュイ川 Viryui-gawa], w pobliżu której odkryto złoża tego minerału. Wiluit jest ciemnozieloną odmianą wezuwianu (idokrazu).

(Błędem jest natomiast sądzić, iż imię Viluy wywodzi się od nazwy „wiliomit” [ang. villiaumite] (wzór chemiczny: NaF) czy też „wiliaelenit” [ang. villyaellenite] (wzór chemiczny: (Mn2+,Ca,Zn)5(AsO4)2(AsO3OH)2,4H2O), ponieważ Japończycy uskuteczniają nazwy tych minerałów odpowiednio jako ビリオム石 biriomu-seki i ビリーエレン石 birīeren-seki. Imieniu ビリユイ Biriyui jest zatem najbliższy zapis ビリュイ石 biryui-seki.)

Tożsamość cywilna Viluy to Yui Bidō [jap. 美堂 ゆい Bidō Yui]. (W starym anime imię to nie jest w ogóle podane.) Rozkład na części składowe przedstawia się następująco:

 • BI — „piękno”, tutaj zapewne również skrót od ビリユイ Biriyui,
 • — „sala, pomieszczenie publiczne; świątynia”,
 • ゆい yui — zapewne skrót od ビリユイ Biriyui (również rzeczywiście istniejące imię japońskie, zapisywane jednak na masę różnych sposobów).

Viluy wykonuje manewr pt. Mozaikowy Pogromca [jap. モザイク・バスター Mozaiku Basutā; ang. Mosaic Buster]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Merkurego.

Cyprine

シプリン(1)
シプリン(2)

 • シプリン
 • Shipurin
 • Cyprine
 • Bezkres 27–34
 • S 103–123

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „cypryn” — シプリン石 shipurin-seki (dosł. „kamień cypryn”) (wzór chemiczny: Ca19Cu2+(Al10Mg2)Si18O68(OH)10). Japończycy minerał ów znają również jako シプリン shipurin, która to nazwa wywodzi się z angielskiego cyprine. Nazwa cyprynu pochodzi od greckiego wyrazu κύπρινος kýprinos („miedziany”). Cypryn jest jasnoniebieską odmianą wezuwianu (idokrazu) i uważa się, iż to właśnie miedź nadaje mu taki odcień.

(Imię Cyprine z kolei nie jest w żaden sposób powiązane z nazwą minerału „safiryn” [ang. sapphirine] (wzór chemiczny: (Mg,Al)8(Al,Si)6O20), ponieważ Japończycy uskuteczniają jego nazwę jako サフィリン safirin. Ponadto, sama autorka mangi obok imienia シプリン Shipurin użyła jego angielskiej formy „Cypryne”.)

Cyprine wraz z Ptilol wykonuje manewr pt. Wstążkowy Pogromca [jap. リボン・バスター Ribon Basutā; ang. Ribbon Buster]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Księżyca.

Ptilol

プチロル

 • プチロル
 • Puchiroru
 • Ptilol
 • Bezkres 32–34
 • S 123

Imię to nawiązuje do japońskiej nazwy minerału „klinoptylolit” — 斜プチロル沸石 sha-puchiroru-fusseki (dosł. „zeolit klinoptilol[it]”) (wzór chemiczny: (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12H2O). Nazwę tę często skraca się do formy „ptylolit” — プチロル沸石 puchiroru-fusseki. Japończycy minerał ów znają również jako (斜)プチロライト (sha-)puchiroraito, która to nazwa wywodzi się z angielskiego (clino)ptilolite. Nazwa klinoptylolitu pochodzi od greckich wyrazów κλῑ́νω klī́nō („naginać, nakłaniać”), πτερών pterṓn („skrzydło”) i λίθος líthos („kamień, skała”). Obecnie „klinoptylolit” bądź „ptylolit” znany jest jako „mordenit” [jap. モルデン沸石 moruden-fusseki bądź モルデナイト morudenaito; ang. mordenite]. Nazwa ta pochodzi od miejscowości Morden w Kanadzie, gdzie po raz pierwszy został znaleziony ów minerał.

(Imię Ptilol z kolei nie jest w żaden sposób powiązane z nazwą minerału „pucheryt” [ang. pucherite] (wzór chemiczny: Bi(VO4)), ponieważ Japończycy uskuteczniają jego nazwę jako プッチャー石 putchā-seki bądź プッチェライト putcheraito. Nazwa ta pochodzi od kopalni Pucher. Imieniu プチロル Puchiroru jest zatem najbliższy zapis プチロル沸石 puchiroru-fusseki.)

Ptilol wraz z Cyprine wykonuje manewr pt. Wstążkowy Pogromca [jap. リボン・バスター Ribon Basutā; ang. Ribbon Buster]. Jest to antyteza mocy Czarodziejki z Księżyca.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia Ptilol znakami alfabetu łacińskiego: Puchirol.

Dajmony

Dajmony [jap. ダイモーン Daimōn; ang. Daimones]. Wyraz ダイモーン daimōn wywodzi się ze starogreckiego rzeczownika δαίμων daímōn (dosł. „ten, który coś rozdziela bądź przydziela”) powstałego od czasownika δαίομαι daíomai („rozdzielać, przydzielać”). Odnosi się on do istot nadprzyrodzonych, które zajmują miejsce pośrednie między bogami a ludźmi. Starożytni Grecy wyróżniali „dajmony dobre” [gr. εὐδαίμονες eudaímones] (duchy opiekuńcze) oraz „dajmony złe” [gr. κακοδαίμονες kakodaímones] (duchy zwodnicze). Termin δαίμων daímōn przywędrował do języka łacińskiego w formie daemōn i przyjął znaczenie wyłącznie ujemne, stąd angielski (i polski) demon. (W jęz. angielskim istnieje również, choć niezwykle rzadko, pisownia daimon. Ponieważ jednak l.mn. wyrazu greckiego brzmi δαίμονες daímones, w jęz. angielskim piszemy daimones.) W jęz. polskim wyraz dajmon ma również alternatywną pisownię w postaci daimon i wybór zależy wyłącznie od upodobań piszącego.

Dajmony nieudane

失敗作のダイモーン/成り損ないのダイモーン

Obydwa japońskie określenia tego podrodzaju dajmonów pojawiają się w mandze i w „Albumie anime S II”. (W starym anime nie są bezpośrednio w taki sposób nazywane.) Pierwszy człon jest japońskim wyrazem 成り損ない narisokonai o znaczeniu „niestanie się tym, kim miało się możliwość stać; bycie niespełnionym; bycie niedopracowanym”. Podobnież pierwszy człon drugiego wariantu nazwy — 失敗作 shippaisaku („nieudane dzieło; poroniony pomysł, niewypał”).

Potworne dajmony

怪物ダイモーン

 • 怪物ダイモーン
 • Kaibutsu Daimōn
 • Monstrous Daimones
 • Bezkres 27–31
 • S 106

Określenie to pojawia się w mandze i „Albumie anime S II”. Pierwszy człon jest japońskim wyrazem 怪物 kaibutsu („potwór, stwór, dziwotwór”).

W napisach końcowych odc. 106 i „Wydaniu ostatecznym S” ten rodzaj dajmonów nazwany został proto-dajmonami [jap. プロト・ダイモーン Puroto-Daimōn; ang. Proto-Daimones]. Pierwszy człon jest greckim przedrostkiem πρωτο- prōto- („pierwo-”), wywodzącym się z wyrazu πρῶτος prō̂tos („pierwszy”). Zapisywany jest po japońsku jako プロト~ puroto-. Przedrostek ten występuje w takich wyrazach, jak np. πρωτότυπος prōtótypos („prototyp”).

W środowisku fanowskim proto-dajmony mogą też być określane jako dajmony pasożytnicze [jap. 寄生型ダイモーン Kisei-gata Daimōn; ang. Parasitic Daimones]. Pierwszy człon składa się z japońskiego rzeczownika 寄生 kisei („pasożytnictwo, parazytyzm”) i przyrostka ~型 -gata („model, typ, styl, wzór”).

Ponadto w grze „Cz. z Ks.: Inna historia” jeden z osobników jawi się również jako miniboss o nazwie Byt bezcielesny [jap. 意識体 Ishikitai; ang. Discarnate Entity]. Jest to japoński wyraz 意識体 ishikitai („byt bezcielesny”), na który składają się rdzeń 意識 ishiki („świadomość”) oraz przyrostek ~体 -tai („ciało; istota”). W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry zamiast poprawnej nazwy Discarnate Entity pojawia się pokraczne Stone Danger. Określenie to w japońskim wariancie zapisane było hiraganą w postaci いしきたい ishikitai, co tłumacze potraktowali jako zestawienie słów ishi („kamień”) i 危殆 kitai („niebezpieczeństwo”).

Widmowe dajmony

ゴースト・ダイモーン

 • ゴースト・ダイモーン
 • Gōsuto Daimōn
 • Ghost Daimones
 • S 124–125

Ani w starym anime, ani w oficjalnych książkach tego rodzaju śluzowatym dajmonom nie nadano żadnego osobliwego określenia odróżniającego je od wyżej wymienionych nieudanych proto-dajmonów. Jedynie w scenariuszu odc. 124 pada określenie „widmowe dajmony”. Japoński wyraz ゴースト gōsuto („duch, widmo, zjawa”) wywodzi się z angielskiego ghost o tożsamym znaczeniu. Nazwa ta wzięła się zapewne stąd, iż dajmony te mogły przybierać półprzezroczystą postać.

Inne określenie, tym razem wymyślone przez fanów, to nieucieleśnione dajmony [jap. 未器化のダイモーン Mi-utsuwa-ka no Daimōn; ang. Unvesselised Daimones]. Pierwszy człon składa się z japońskiego przedrostka 未~ mi- oznaczającego jeszcze nieosiągnięty stan, rzeczownika utsuwa („naczynie, pojemnik, nośnik”) oraz przyrostka ~化 -ka („-izacja, -ifikacja”). Pojęcie 器化 utsuwa-ka, które na jęz. polski można przetłumaczyć jako „ucieleśnienie”, nie istnieje w japońszczyźnie ogólnej i występuje tylko w świecie „Czarodziejki z Księżyca”. Używane jest przede wszystkim w mandze, gdzie odnosi się do procesu, w którym jajo dajmona opętuje ciało żywej istoty i przejmuje nad nim całkowitą kontrolę, pożerając przy okazji duszę gospodarza. W starym anime takoż mówi się o przerobieniu ludzi na „pojemniki” dla dajmonów, lecz tutaj dla znakomitej większości dajmonów, poza powyżej wymienionym proto-dajmonem, za „pojemniki” posłużyły ciała nieożywione.

Dajmony doskonałe

完成体のダイモーン

Dajmony podwładne Kaolinite / Dajmony typu przenikającego

カオリナイト配下のダイモーン/潜入タイプのダイモーン

Mikūji

ミクージ

 • ミクージ
 • Mikūji
 • Mikūji
 • S 90

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 御御籤 omi-kuji bądź 御神籤 o-mikuji (dosł. „boska loteria”). Jest to nazwa zapisanej na kartce wróżby, którą kupuje się w świątyniach buddyjskich i chramach sintoistycznych. Wróżą coś od największego szczęścia (大吉 daikichi) po ogromne cierpienie (大凶 daikyō). Wpłaciwszy pieniądze, z pudełka w formie graniastosłupa (御神籤箱 o-mikuji-bako) losujemy cienką drewnianą pałeczkę, na której znajduje się jakaś liczba, po czym z półki o odpowiednim numerze porządkowym wybieramy kartkę z napisaną wróżbą. Jeśli otrzymamy dobrą wróżbę, zabieramy ją do domu, natomiast w przypadku złej — zostawiamy przywiązaną do drzewa w świątyni, czyli symbolicznie i dosłownie za sobą.

Dajmon Mikūji do porażania ofiar używa karteczek z napisem 大凶 daikyō będących najgorszą możliwą wróżbą, jaką da się wyciągnąć. Takoż kwestie, jakie wypowiada ów dajmona podczas swoich ataków, w taki czy inny sposób odnoszą się do „boskiej loterii”:

 • 「彼方(達)の運勢は(大)凶です!」 „Anata(-tachi) no unsei wa (dai)kyō desu!” („Twoją / Waszą wróżbą jest (wielkie) nieszczęście!”) — atak polegający na wystrzeleniu pałeczek do losowania z pudełka, które dajmon nosi na plecach.
 • 「大凶トライアングル!」 „Daikyō torianguru!” („Trójkąt wielkiego nieszczęścia!”) — atak polegający na wystrzeleniu układającego się w formie trójkąta strumienia karteczek zawierających najgorsze ze wszystkich wróżb.
 • 「仏滅!」 Butsumetsu!” („Zagłada Buddy!”) — atak, który uszkodził medalion Usagi, odbierając jej moc przemiany w Czarodziejkę z Księżyca. Wyraz 仏滅 butsumetsu odnosi się do jednego z tzw. 六曜 rokuyō (znanych także jako 六輝 rokki), czyli cyklicznie powtarzających się sześciu rodzajów dni, pozwalających na przewidzenie, czy będzie się danego dnia miało szczęście czy nie. Do tej pory są powszechnie oznaczane w japońskich kalendarzach i często mają zastosowanie przy planowaniu ślubów i pogrzebów. Dzień śmierci Buddy uważa się za najbardziej nieszczęśliwy dzień, w którym najlepiej unikać ślubów. Niektóre chramy i świątynie bywają nieczynne w tym dniu.

Przed swą śmiercią Mikūji wykrzyknęła: 「厄除け!!」 „Yaku-yoke!!” („Licho, precz!!”).

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” dajmonowi Mikūji nadano imię: Prophet. (Choć, jeśli już tłumaczyć imiona dajmonów, to trafniejszym tłumaczeniem na jęz. angielski byłby Oracle).

Nekonneru

ネコンネル

 • ネコンネル
 • Nekonneru
 • Nekonneru
 • S 91

Nawiązanie do japońskiego neko („kot (Fēlis)”). Dalsza część imienia ma niejasny źródłosłów, ale może tu chodzić o japoński wyraz 寝る neru („spać, kłaść się spać”), co miałoby odnosić się do jednego z typowych kocich zwyczajów, bądź o ネル neru będący skróconą wersją wyrazu フランネル furanneru („flanela”) wywodzącego się z angielskiego flannel.

Dajmon Nekonneru jest wkodowana do pliku gry „Cz. z Ks.: Inna historia” oraz wymieniona w oficjalnej książce poświęconej niniejszej grze, jednak nigdy nie ukazuje się w samej grze. W nieoficjalnym angielskim przekładzie pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: Neconel.

Steering

ステアリング

 • ステアリング
 • Sutearingu
 • Steering
 • S 92

Nawiązanie do pierwszego wyrazu w angielskim wyrażeniu steering wheel („kierownica”) lub steering gear („układ kierowniczy”). Używany w języku japońskim wyraz ステアリング sutearingu może być używany w odniesieniu do całego układu kierowniczego pojazdu lub tylko do samej kierownicy.

Jeden z ataków dajmona Steering to: 「ジャック・アップ!」 „Jakku appu!” („Dźwigniki w górę!”) wywodzący się z angielskiego wyrażenia jack up („podnosić przy pomocy dźwignika”).

Octave

オクターブ

 • オクターブ
 • Okutābu
 • Octave
 • S 93

Nawiązanie do wyrazu オクターブ okutābu („oktawa”), który wywodzi się z francuskiego octave. Dajmon Octave powstała wskutek zlania się jaja dajmona ze skrzypcami. Nosiła strój przypominający skrzypce i używała ataków opartych na falach dźwiękowych.

Ōsōji

オーソウジ

 • オーソウジ
 • Ōsōji
 • Ōsōji
 • S 94

Nawiązanie do japońskiego wyrazu 大掃除 ō-sōji („wielkie sprzątanie, gruntowne porządki”). Jajo tego dajmona scaliło się z odkurzaczem, na który po japońsku mówimy 掃除機 sōjiki (dosł. „urządzenie do oczyszczania”).

Dajmon Ōsōji może przemienić swoje dłonie w ssawki, które służą jej do atakowania wrogów. Kwestie wypowiadane przez nią podczas ataków nawiązują do różnych funkcji odkurzacza:

 • 「吸引!」 „Kyūin!” („Wsysanie!”),
 • 「ハリケーン!」 „Harikēn!” („Huragan!”) (wywodzący się z angielskiego hurricane),
 • 「突風!」 „Toppū!” („Nawałnica!”).

Posiadała ona również wbudowany czujnik roztoczy [jap. 壁蝨センサー dani sensā].

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” dajmonowi Ōsōji nadano imię: High Priest. Mieszany zapis hiraganą i katakaną おーソウジ Ōsōji został przez tłumaczy zinterpretowany jako połączenie przedrostka 大~ ō- („wielki”) oraz rzeczownika 僧正 sōjō („(buddyjski) kapłan”). Jednakże wyraz 大僧正 o znaczeniu „(buddyjski) arcykapłan” po japońsku odczytywany jest zazwyczaj jako daisōjō. (Jak na ironię, w grze występuje boss określany właśnie tym mianem, które na angielski przełożone nie zostało.)

Daiheart

ダイハート

 • ダイハート
 • Daihāto
 • Daiheart
 • S 95

Połączenie japońskiego przyrostka 大~ dai- („wielki”) i wyrazu ハート hāto („serce”) wywodzącego się z angielskiego heart. Dajmon ów powstał z posągu w kształcie ogromnego serca.

Atak dajmona Daiheart, 「レッツ・ダンシング!」 „Rettsu danshingu!” („Zatańczmy!”), wywodzi się z angielskiego „Let’s dancing!” (sic!). (Gramatycznie poprawna forma winna brzmieć „Let’s dance!” bądź „Let’s get dancing!”.) Polegał on na przyzwaniu sługusów, którzy zapraszali ofiary do tańca, po czym ujawniali swe prawdziwe oblicza i więzili ofiary.

Scar

スカー

 • スカー
 • Sukā
 • Scar
 • S 96

Skrócenie wyrazu スカーフ sukāfu („chustka”) wywodzącego się z angielskiego scarf. Po raz pierwszy widzimy dajmona Scar noszącą okropną maskę i długą pelerynę w kształcie dużej chusty.

Imię tego dajmona nie ma nic wspólnego z jednakowo brzmiącym angielskim wyrazem scar („blizna”).

Doburin

ドブリン

 • ドブリン
 • Doburin
 • Doburin
 • S 97

Połączenie japońskiego wyrazu dobu („ściek, rynna, odpływ”) bądź どぶん dobun („plusk”) i prawdopodobnie jednego z następujących znaków chińskich RIN („rybia łuska”) (nawiązanie do wyglądu dajmona), RIN („falować, tonąć”) (nawiązanie do nieumiejętności pływania dajmona) bądź RIN („koło”) (nawiązanie do koła ratunkowego).

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: Dobrin.

Tyren

タイヤーン

 • タイヤーン
 • Taiyān
 • Tyren
 • S 98

Zniekształcenie wyrazu タイヤー taiyā („opona”) wywodzącego się z angielskiego tyre. Dajmon Tyren powstała wskutek scalenia się jaja dajmona z motocyklem wyścigowym. Z brzucha jej wystaje opona, a na piersi ma flarę.

Ataki dajmona Tyren nawiązują do wyścigów:

 • 「ダブル・タイヤーン!」 „Daburu Taiyān!” („Podwójny Tyren!”) (gdzie ダブル daburu („podwójny”) wywodzi się z angielskiego double) — atak, podczas którego Tyren oraz jej kopia zamieniały się w dwie duże opony szybko pędzące w stronę ofiary,
 • 「チェーンリング!」 „Chēn-ringu!” („Koła łańcuchowe!”) (wywodzący się z angielskiego chain-ring) — atak polegający na wystrzeleniu dwu powiązanych łańcuchem pierścieni, każdy z których owijał się wokół rąk dwu ofiar.

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: Taiyan.

Todēn

トデーン

 • トデーン
 • Todēn
 • Todēn
 • S 99

Zniekształcenie skrótowca 都電 Toden odnoszącego się do spółki 東京都電車 Tōkyō-to Densha (Koleje Elektrycznie Miasta Stołecznego Tokio). Dajmon Todēn powstała w wyniku scalenia się jaja dajmona z tramwajem wyżej wymienionej firmy. Z wyglądu przypominała maszynistkę i/lub kontrolerkę z miniaturowymi rogatkami kolejowymi doczepionymi na obu ramionach.

Todēn wypowiadała liczne kwestie przypominające komunikaty poczynane przez pracowników linij kolejowych:

 • 「御乗りの御客様、御急ぎ下さい」 „O-nori no o-kyaku-sama, o-isogi kudasai” — „Szanowni pasażerowie, proszę się pośpieszyć”.
 • 「御立ちの方は吊革に御掴まり下さい」 „O-tachi no kata wa tsurikawa ni o-tsukamari kudasai — „Stojących pasażerów uprasza się o trzymanie się uchwytów”.
 • 「路線創設!」 „Rosen sōsetu!” — „Założenie nowej linii kolejowej!”
 • 「発車まで暫く御待ち下さい」 „Hassha made shibaraku o-machi kudasai” — „Proszę chwilę poczekać na odjazd”.
 • 「前方、良し!側面、良し!発車、オール・ライト!」 „Zenpō, yoshi! Sokumen, yoshi! Hassha, ōru raito!” — Przód gotowy! Boki gotowe! Można wyruszać!”
 • 「安全大事!」 „Anzen daiji!” — „Bezpieczeństwo jest najważniejsze!”
 • 「次の停車行きは彼の世で御座います」 „Tsugi no teisha yuki wa ano yo de gozaimasu” — „Następną stacją są zaświaty”.
 • 「緊急停車?!」 Kinkyū teisha?!” — „Zatrzymanie awaryjne?!”
 • 「車内へ危険物御持ち込みは禁止されて居ります!」 „Shanai he kikenbutsu o-mochikomi wa kinshi sarete orimasu!” — „Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych rzeczy do pojazdu!”

Ponadto wyświetlała ona napisy informacyjne niczym tramwaj:

 • ワンマン・回送 wanman / kaisō — jeden motorniczy / wyłączony ze służby
 • 5人まとめて・あの世行 5-nin matomete / ano yo yuki — cała piątka / ku zaświatom
 • ワンマン・火気厳禁 wanman / kaki genkin — jeden motorniczy / zakaz wnoszenia materiałów łatwopalnych

Haikyūn

ハイキューン

 • ハイキューン
 • Haikyūn
 • Haikyūn
 • S 100

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 排球 haikyū („siatkówka”, dosł. „odrzucana piłka”). Dajmon Haikyūn powstała z piłki siatkowej i z wyglądu przypomina właśnie zawodniczkę tej gałęzi sportu z biustonoszem w kształcie połówek piłki siatkowej.

Nosiła ona także opaskę na głowie z napisem 必勝 hisshō („pewna wygrana”). Tego typu opaski są często noszone przez japońskich sportowców.

Przed śmiercią wykrzyknęła: 「日本、チャチャチャーー!!」 „Nihon, cha-cha-chaā!!” („Japonia, cza-cza-cza!!”).

Quiz
 • クイーズ
 • Kuīzu
 • Quiz

Dajmon Quiz nie pojawia się w starym anime. Występuje wyłącznie w grach „Cz. z Ks. S” pod Playdię i „Cz. z Ks. S” pod Televikko.

Jej imię to nawiązanie do wyrazu クイーズ kuīzu („quiz, sprawdzian”), który z kolei wywodzi się z angielskiego quiz.

Cenicienta

セニシエンタ

 • セニシエンタ
 • Senishienta
 • Cenicienta
 • S 101–102

Skrócenie i gra słowna nawiązująca do imienia Kopciuszka w wersji hiszpańskiej, Cenicienta, zapisywanego po japońsku jako セニシエンタ Senishienta. Dajmon Cenicienta powstała ze szklanych pantofelków i miała ciało o szklistej powierzchni, co jest odniesieniem do szklanych pantofelków Kopciuszka.

W grze „Cz. z Ks.: Inna Historia” dajmon ten występuje w dwu odmianach: zwyczajna Cenicienta oraz Biała Cenicienta [jap. ホワイト・セニシエンタ Howaito Senishienta; ang. White Cenicienta]. Pierwszy człon, ホワイト howaito, jest japońskim zapisem angielskiego wyrazu white („biały”).

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” zwykłej odmianie dajmona Cenicienta z jakichś powodów nadano imię: Persian-Cut. Biała odmiana Cenicienty zapisana jest w postaci: W. Scenicienter.

Dajmony podwładne Eudial / Dajmony typu ochronnego

ユージアル配下のダイモーン/ガードタイプのダイモーン

Soiyā

ソイヤー

 • ソイヤー
 • Soiyā
 • Soiyā
 • S 103

Nawiązanie do wyrazu ソイヤソイヤ soiya-soiya — okrzyku tanecznego podczas tradycyjnych japońskich festiwali [jap. 祭り matsuri] odbywających się latem, takich jak ten, który odbył się w niniejszym odcinku. Wygląd, atrybutyka, zachowanie i moce dajmona Soiyā są powiązane z festilami: strój, makijaż, bębny, tańczenie, wysadzanie fajerwerków.

Chagāma

チャガーマ

 • チャガーマ
 • Chagāma
 • Chagāma
 • S 104

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 茶釜 chagama, oznaczającego kocioł do warzenia herbaty w tradycyjnej japońskiej ceremonii picia herbaty

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: Chargama.

Irondā

アイアンダー

 • アイアンダー
 • Aiandā
 • Irondā
 • S 105

Połączenie rzeczownika アイアン aian wywodzącego się z angielskiego iron („żelazo, żelazko”) i spójki da („być”). Dajmon Irondā powstała z żelazka.

Darumā

ダルマー

 • ダルマー
 • Darumā
 • Darumā
 • S 105

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 達磨 daruma, który jest nazwą pewnego rodzaju lalki. Wygląd i nazwa lalki nawiązuje do skróconego imienia pierwszego patriarchy buddyjskiego nurtu zen [jap. zen] — Bodhidharma [jap. 菩提達磨 Bodaidaruma / Bodaitatsuma]. Jeśli chcemy, aby spełnił się jakiś nasz cel bądź marzenie, wyznaczamy sobie na najbliższy rok zadanie. Myśląc o nim malujemy lalce lewe oko. Gdy cel zostanie osiągnięty lub marzenie się spełni, domalowujemy lalce prawe oko.

Jednym z ataków dajmona Darumā są wydobywające się z jej oczu pociski żółtego światła, które uruchamiane są za pomocą okrzyku 「あっぷっぷ!」 „Appuppu!”. Jest to nawiązanie do dziecięcej gry にらめっこ niramekko polegającej na wzajemnym wpatrywaniu się w oczy przeciwnika jak najdłużej bez mrugnięcia bądź zaśmiania się. Grę ową rozpoczyna się często śpiewaniem następującej piosenki: 「だるまさん、だるまさん、にらめっこしましょ 笑うと負けよ、あっぷっぷ」 „Daruma-san, Daruma-san, niramekko shimasho / Warau to make yo, appuppu” („Panie Daruma, panie Daruma, zagrajmy w niramekko / Kto się zaśmieje, ten przegrywa, appuppu”).

Hurdler

ハードラー

 • ハードラー
 • Hādorā
 • Hurdler
 • S 106

Nawiązanie do angielskiego wyrazu hurdler („płotkarz, biegacz przez płotki”) zapisywanego po japońsku jako ハードラー hādorā. Dajmon Hurdler powstała z płotka i z wyglądu przypomina biegacza przez płotki.

Chōkokkā

チョーコッカー

 • チョーコッカー
 • Chōkokkā
 • Chōkokkā
 • S 107

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 彫刻家 chōkokuka („rzeźbiarz, grawer, rytownik”). Dajmon Chōkokkā została stworzona z zestawu dłut i jej ataki polegały na rzucaniu właśnie tych narzędzi rzeźbiarskich.

Oprócz tego potrafiła tworzyć ożywione posągi z piasku. Ogółem wykonała dwa takie stwory o następujących nazwach:

 • 作品No.001:殺戮の彼方に Sakuhin No. 001: Satsuriku no kanata ni („Opus Nr 001: Po drugiej stronie rzezi”),
 • 作品No.002:静寂の野望 Sakuhin No. 002: Seijaku no yabō („Opus Nr 002: Ambicja wyciszenia”).

Chikuōn

チクオーン

 • チクオーン
 • Chikuōn
 • Chikuōn
 • S 108

Zniekształcenie japońskiego wyrazu 蓄音機 chikuonki („gramofon”). Dajmon Chikuōn powstała z grajacego gramofonu.

Kwestie wypowiadane przez nią podczas ataków są powiązane z muzyką:

 • 「アン・ドゥー・トロワ!」 „An dū torowa!” („Raz, dwa, trzy!”) — wszystkie trzy wyrazy wywodzącą się z francuskich liczebników un (1), deux (2) i trois (3),
 • 「悪魔のワルツ!」 „Jigoku no warutsu!” („Piekielny walc!”), gdzie ワルツ warutsu wywodzi się z niemieckiego waltz),
 • 「悪魔のヨーデル!」 „Akuma no yōderu!” („Diabelskie jodłowanie!”), gdzie ヨーデル yōderu wywodzi się z niemieckiego jodeln (dosł. „wypowiadanie sylaby jo”).

Doorknobdā

ドアノブダー

 • ドアノブダー
 • Doanobudā
 • Doorknobdā
 • S 109

Połączenie rzeczownika ドアノッブ doanobbu („klamka, gałka drzwiowa”) wywodzącego się z angielskiego doorknob i spójki da („być”). Została stworzona z klamki, ponieważ prof. Tomoe nie mógł zmieścić całych drzwi w urządzeniu.

Dajmon Doorknobdā miała zdolność tworzenia drzwi i oraz zamykania wyjść, lecz nie była dobrym wojownikiem i wykazywała się tchórzostwem. Kwestie wypowiadane przez dajmona Doorknobdā podczas ataków dobrze wyrażały jej jestestwo:

 • 「ドアノブ渋々!」 „Doanobu shibu-shibu!” („Klamkowa niechęć!”),
 • 「ドアノブ破れかぶれ!」 „Doanobu yabure-kabure!” („Klamkowa desperacja!”).

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” imię tego dajmona występuje w postaci: Doorknob.

Dajmony podwładne Mimete / Dajmony typu kormoranowego

ミメット配下のダイモーン/鵜タイプのダイモーン

Imiona podrodzaju dajmonów będących pod bezpośrednim nadzorem Wiedźmy Mimete na początku mają człon u wywodzący się z japońskiego wyrazu u, który jest japońską nazwą rodzaju kormorany (Phalacrocorax). Dajmony te powstały w wyniku swoistej interpretacji rozkazu Mesjasza Ciszy poczynionej przez profesora Tomoe. Nadał bowiem on tym dajmonom umiejętność połykania kryształów serc przypominającą sposób połowu ryb przez kormorany [jap. 鵜飼い u-kai]. Motywy kormoranowe przewijały się w wielu sytuacjach. Opary, które towarzyszyły podczas zespolenia jaja dajmona z przedmiotem oraz wyjściu dajmona z walizki Mimete, przyjmowały kształt kormorana. Również po pokonaniu takiego dajmona z pękniętego jaja wydobywał się duch w kształcie kormorana. Wreszcie symbole Pogromców Śmierci, czarne pięcioramienne gwiazdy, znajdujące się na urządzeniach do wytwarzania dajmonów i walizce Mimete zaczęły być zdobione złotą podobizną kormorana.

U-Estern

う・エスタン

 • う・エスタン
 • U-Esutan
 • U-Estern
 • S 112

Połączenie wyrazów u („kormoran”) i ウェスタン wesutan („western”), który z kolei wywodzi się z angielskiego western. Kwestia, wypowiadana przez dajmona U-Estern, 「ハイヨー、シルバー!」 „Haiyō, Shirubā!” (będąca japońskim zapisem angielskiego „Hi-yo, Silver!”), pojawia się westernie pt. „The Lone Ranger” („Samotny strażnik”). Dajmon U-Estern powstała z pistoletu. Potrafiła owinąć lasso wokół ludzi, jeździła na jednonogim koniu, a na głowie nosiła sombrero z kaktusem.

W odcinku pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: U-ESUTANG, zapewne ze względu na podobieństwo w brzmieniu do angielskiego wyrazu mustang („mustang”) zapisywanego po japońsku jako ムスタング musutangu bądź マスタング masutangu.

U-Henshū

う・ヘンシュウ

 • う・ヘンシュウ
 • U-Henshū
 • U-Henshū
 • S 113

Połączenie wyrazów u („kormoran”) i 編集/編輯 henshū („redagowanie, edytowanie”). Dajmon U-Henshū nazywa Mimete „redaktorką naczelną” [jap. 編集長 henshūchō].

Dajmon U-Henshū jako broni używała kartek i przeróżnych narzędzi edytorskich, takich jak: ołówki, nożyce (wypowiadając słowa 「切り貼り!チョキチョキ!」 „Kiri-bari! Choki-choki!” („Wytnij-wklej! Ciach-ciach!”)), stalówki: Gペン G pen („stalówka typu G”), 丸ペン maru pen („stalówka okrągła”) i カブラペン kabura pen („stalówka łyżkowata”) (co jest nawiązaniem do najpopularniejszych rodzajów stalówek używanych przez autorów mang, obok スクールペン sukūru pen („stalówka szkolna”) i 日本文字ペン Nihon moji pen („stalówka japońska”)), nożyki introligatorskie (wypowiadając słowa 「握り!セーフ!」 „Nigiri! Sēfu!” („Rękojeść! Jestem bezpieczna!”)).

Posiadała też ataki 「必殺!白い原稿地獄!」 „Hissatsu! Shiroi genkō jigoku!” („Atak ostateczny! Piekło pustych rękopisów!”) i 「次は写植だ!」 „Tsugi wa shashoku da!” („Następnie idzie fotoskład!”). Przed śmiercią wykrzyknęła: 「締め切り厳守!!」 „Shimekiri genshu!!” („Termin ścisłe przestrzegany!!”).

U-Tahimē

う・タヒメー

 • う・タヒメー
 • U-Tahimē
 • U-Tahimē
 • S 114

Połączenie wyrazów u („kormoran”) i 歌姫 utahime („piosenkarka, śpiewaczka, diwa”, dosł. „księżniczka pieśni”). Dajmon U-Tahimē została stworzona z mikrofonu. Z wyglądu przypominała piosenkarkę estradową z nakryciem głowy w kształcie mikrofonu.

Jej atak to: 「殺人ソング!」 „Satsujin songu!” („Zabójcza piosenka!”).

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: U-Tamihen.

U-Tomodachi

う・トモダチ

 • う・トモダチ
 • U-Tomodachi
 • U-Tomodachi
 • S 115

Połączenie wyrazów u („kormoran”) i 友達 tomodachi („przyjaciel”). Imię dajmona może również nawiązywać do czasownika 疎む utomu, który oznacza „zaniedbywać”. Dajmon U-Tomodachi uosabiała ideę nadmiernie przyjacielskiej japońskiej przedszkolaczki, którą z wyglądu przypominała. Powstała w wyniku zespolenia jaja dajmona z egzemplarzem scenariusza serialu „Jump Out!! Friends” („Wyskoczcie, przyjaciele!!”).

U-Bāra

う・バーラ

 • う・バーラ
 • U-Bāra
 • U-Bāra
 • S 116

Połączenie wyrazów u („kormoran”) i 薔薇 bara („róża”). Dajmon U-Bāra powstała z żółtej róży i z wyglądu przypominała ludzką i różaną chimerę.

Kwestie wypowiadane przez nią podczas ataków nawiązują do znaczeń, jakie noszą kolory kwiatów róży:

 • 「情熱の赤い薔薇!」 „Jōnetsu no akai bara!” („Czerwona róża namiętności!”),
 • 「奇麗な薔薇には棘一杯!」 „Kirei na bara ni wa toge ippai!” („Piękna róża ma pełno kolców!”),
 • 「薔薇の抱擁!」 „Bara no hōyō!” („Uścisk róży!”),
 • 「嫉妬は黄色の花の言葉!」 „Shitto wa kiiro no hana no kotoba!” („Zazdrość przemawia przez żółte kwiaty!”).

Przed śmiercią wykrzyknęła: 「バラバラー!!」 „Bara-barā!!” („Rozsypuję się!!”). Jest to wyraz oznaczający stan rozpadnięcia się, rozsypania się na kawałki, którego rdzeń brzmi tak samo jak japoński wyraz 薔薇 bara („róża”).

W odcinku pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: U-BAULLA. Podobnież w nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia”, gdzie widzimy zapis: U-Bahra.

U-Ndōkai

う・ンドーカイ

 • う・ンドーカイ
 • U-Ndōkai
 • U-Ndōkai
 • S 117

Połączenie wyrazów u („kormoran”), 運動会 undōkai („zawody sportowe”) oraz kai („muszla”), co znajduje odzwierciedlenie w wyglądzie tego dajmona jawiącego się nam jako zawodniczka lekkoatletyki z wielką ślimaczą muszlą na plecach.

U-Ikasaman

う・イカサマン

 • う・イカサマン
 • U-Ikasaman
 • U-Ikasaman
 • S 118

Połączenie wyrazów u („kormoran”) i 如何様 ikasama („oszustwo, naciąganie, szwindel”) oraz (możliwie) マン man (tu: „człowiek”), który z kolei wywodzi się z angielskiego man. Dajmon U-Ikasaman uwielbiała grać w różnego rodzaju gry, jednak nie przebierała w środkach, jeśli chodziło o zapewnienie sobie zwycięstwa, nawet jeśli w tym celu należało oszukiwać. Opowiadała się przeciwko używaniu przemocy fizycznej, lecz bez wyrzutów sumienia więziła każdego, kto przegrywał z nią w pojedynku, tym samym odsłaniając swe oszukańcze usposobienie.

Przed śmiercią wykrzyknęła: 「暴力反対!!」 „Bōryoku hantai!!” („Jestem przeciwko przemocy!!”).

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: U-Camasen.

U-Chōten

う・チョウテン

 • う・チョウテン
 • U-Chōten
 • U-Chōten
 • S 119

Połączenie wyrazów u („kormoran”) i 有頂天 uchōten („bycie w siódmym niebie, ekstaza”). Możliwym źródłosłowem może też być 頂点 chōten („wierzchołek”). Wyraz ten może się odnosić do wierzchołka góry, lecz także funkcjonuje jako pojęcie techniczne z dziedziny instrumentów astronomicznych związane z projektowaniem soczewki optycznej. Dajmon U-Chōten powstała ze sferycznego astrolabium, jej strój składał się z pięcioramiennych gwiazd, a pod kapeluszem miała miniaturowy projektor gwiazdowy.

Kwestie wypowiadane przez dajmona U-Chōten podczas ataków nawiązują do gwiazd:

 • 「(貴方に代わって)御星様に御願い!」 „(Anata ni kawatte) o-hoshi-sama ni o-negai!” („Wypowiem życzenie do gwiazdy (w Twoim imieniu)!”),
 • 「見上げて御覧、夜の星を!」 „Miagete go-ran, yoru no hoshi wo!” („Zwróć(cie) swój wzrok ku nocnym gwiazdom!”).

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: U-Choden.

U-Persocom

う・パソコン

 • う・パソコン
 • U-Pasokom
 • U-Persocom
 • S 120

Połączenie wyrazów u („kormoran”) i パソコン pasokom — powszechnie używanej skróconej formy wyrażenia パーソナル・コンピューター pāsonaru kompyūtā („komputer osobisty”), które z kolei wywodzi się z angielskiego personal computer. Strój dajmona U-Persocom składał się z różnych urządzeń: monitoru, myszek i mikrofonu. Atakowała wystrzeliwując pocisk utworzony z myszy komputerowych.

Inne dajmony

他のダイモーン

Germatoid

ゲルマトイド

 • ゲルマトイド
 • Gerumatoido
 • Germatoid
 • Bezkres 35
 • S 124

Imię to prawdopodobnie powiązane jest z wyrazem ゲルマナイト gerumanaito („germanit”), który z kolei wywodzi się z angielskiego germanite (wzór chemiczny: Cu26Fe2+4Ge4S32). W skład germanitu wchodzi pierwiastek german, stąd też taka jego nazwa. (Minerał ów po japońsku znany jest także pod nazwą ゲルマン鉱 geruman-kō.)

Imię Germatoida może być również pewnego rodzaju nawiązaniem do znaku chińskiego moe („kiełkować, wschodzić, wypuszczać pędy”) w nazwisku profesora Tomoe (土萌 Tomoe) — otóż „kiełkować” po angielsku brzmi germinate (i odpowiednio „kiełek, ziarno, zarodek” — germ wywodzący się z łacińskiego germen). Wreszcie Germatoid może być analogią do wyrazu spermatoid, a więc: „podobny do kiełka”. Przyrostek -oid wywodzi się z greckiego -εἶδος -eîdos, oznaczającego podobieństwo do czegoś, posiadanie formy czegoś. Zapisywany jest po japońsku jako ~oイド -oido, gdzie o oznacza każdą sylabę zakończoną na tę właśnie samogłoskę. Problem z tym objaśnieniem polega na tym, że wyraz germ wraz jego pochodnymi jest w języku angielskim wymawiany przez głoskę [ʤ], a nie [g] i byłby katakaną zapisywany w postaci ジェーム jēmu (lub ewentualnie ヂェーム djēmu).

W nieoficjalnym angielskim przekładzie gry „Cz. z Ks.: Inna historia” pojawia się błędny zapis imienia tego dajmona znakami alfabetu łacińskiego: Gelmatoid.

Germatoid jest też określany jako pozawymiarowa nadistota [jap. 異次元超生物 ijigen chōseibutsu; ang. extradimensional super-entity]. Pierwszy człon jest zestawieniem przedrostka 異~ i- („inny, obcy, odmienny, dziwny, różniący się”) i rzeczownika 次元 jigen („wymiar”), natomiast drugi człon — zestawieniem przedrostka 超~ chō- („nad-, super-, hiper-, ultra-”) i rzeczownika 生物 seibutsu („istota, stworzenie, organizm żywy”).

Rangy

レンジー

 • レンジー
 • Renjī
 • Rangy
 • S 127

Zniekształcenie wyrazu レンジ renji („piecyk”), który z kolei wywodzi się z angielskiego range. W języku japońskim istnieje wyrażenie 電子レンジ denshi renji („kuchenka mikrofalowa, mikrofalówka”, dosł. „piecyk elektroniczny”). Urządzenie do tworzenia dajmonów, z którym scaliła się dajmon Rangy, przypomina właśnie mikrofalówkę.

Inne

その他

Tellun, Hiper-Tellun

テルルン

 • テルルン、ハイパーテルルン
 • Terurun, Haipā-Terurun
 • Tellun, Hyper-Tellun
 • Bezkres 28
 • S 122

Imię potwornych roślin Tellu to zniekształcenie i skrócenie wyrazu テルル石 teruru-seki („telluryt”), ewentualnie テルル teruru („tellur”). Przyrostek ハイパー~ haipā- wywodzi się z angielskiego hyper- („nad-, ponad-”), a ten z kolei z greckiego ὑπέρ- hypér-. Łacińskie super-, rdzenne angielskie over- (staroangielskie ofer-), niemieckie über- i łacińskie super- mają ten sam rodowód.

Marionetki profesora

教授の操り人形

 • 教授の操り人形
 • Kyōju no ayatsuri ningyō
 • Professor’s puppets
 • S 124

Puste manekiny, w które wchodzą resztki ciała Germatoida, nie są w żaden sposób nazwane w starym anime. Używane tutaj określenie to pojawia się w „Albumie anime S II”. Jest to zestawienie japońskich wyrazów 教授 kyōju („profesor”) i 操り人形 ayatsuri ningyō („marionetka, kukiełka”), który z kolei składa się z wyrazów 操り ayatsuri („manipulacja, sterowanie”) i 人形 ningyō („lalka”).

W grze „Cz. z Ks.: Inna Historia” każdy z osobników nosi imię Bojownik B [jap. せんとういんビー Sentōin B [Bī]]. Jest to zestawienie japońskiego wyrazu 戦闘員 sentōin („bojownik, kombatant”) i łacińskiej litery B b wymawianej z angielska ビー .

Ponadto w tejże grze jeden z osobników jawi się również jako miniboss o nazwie Podwładny Isztar C [jap. イシュタル・こぶんシー Ishutaru Ko-bun C [Shī]]. Jest to zestawienie angielskiego wyrazu Ishtar zapisywanego po japońsku jako イシュタル Ishutaru i odnoszącego się do postaci Oppositio Isztar, japońskiego wyrazu 子分 kobun („podwładny; pachołek”) oraz łacińskiej litery C c wymawianej z angielska シー shī.

[Musical]

ミュージカル

Pogromcy Śmierci [jap. デス・バスターズ Desu Basutāzu; ang. Death Busters]. {Ob. rozdział „Pogromcy Śmierci [manga + anime + gry]”.}

Mistrz Faraon 90

師〔マスター〕・ファラオ90〔ナインティ〕

 • マスター・ファラオ90ナインティ
 • Masutā Farao 90 [Nainti]
 • Master Pharaoh 90
 • UNV
Mistrzyni 9

ミストレス9〔ナイン〕

 • ミストレスナイン
 • Misutoresu 9 [Nain]
 • Mistress 9
 • MG, MGK, UNV
Profesor Sōichi Tomoe

土萠 創一 教授

 • 土萠 創一 教授
 • Tomoe Sōichi-kyōju
 • Professor Sōichi Tomoe
 • SU, SH, SHK, LDJ, MG, MGK, UNV
Kaolinite

秘術師・カオリナイト
カオリ

 • カオリナイト
 • Kaorinaito
 • Kaolinite
 • SU, SH, SHK, MG, MGK, UNV

{Ob. rozdział „Pogromcy Śmierci [manga + anime + gry]: Kaolinite”.}

Pani Kaori [jap. カオリ氏 Kaori-shi]. {Ob. rozdział „Pogromcy Śmierci [manga + anime + gry]: Kaolinite”.} Japoński przyrostek ~氏 -shi (dosł. „klan, rodzina, rodzaj, rasa, kategoria”) jest używany w pisemnym (i czasami ustnym) formalnym języku w odniesieniu do nieznanej osoby (zazwyczaj mężczyzny, lecz niekoniecznie) i często spotykany u prezenterów wiadomości, w dokumentach prawnych, publikacjach akademickich itd.

Pięć Wiedźm

Pięć Wiedźm [jap. ウィッチーズファイブ Witchīzu 5 [Faibu]; ang. Witches 5]. {Ob. rozdział „Pogromcy Śmierci [manga + anime + gry]: Pięć Wiedźm”.}

Eudial

ユージアル
有村 ゆうこ

 • ユージアル
 • Yūjiaru
 • Eudial
 • MG, MGK, UNV
Mimete

ミメット
羽生 美々

 • ミメット
 • Mimetto
 • Mimete
 • MG, MGK, UNV
Tellu

テルル
照野 留々

 • テルル
 • Teruru
 • Tellu
 • MG, MGK, UNV
Viluy

ビリユイ
美堂 ゆい

 • ビリユイ
 • Biriyui
 • Viluy
 • MG, MGK, UNV
Cyprine

シプリン

 • シプリン
 • Shipurin
 • Cyprine
 • MG, MGK, UNV

Dajmony

Dajmony [jap. ダイモ-ンたち Daimōn-tachi; ang. Daimones]. {Ob. rozdział „Pogromcy Śmierci [manga + anime + gry]: Dajmony”.} Człon ~達 -tachi to przyrostek liczby mnogiej/zbiorowej.

Gondola
 • ゴンドラー
 • Gondorā
 • Gondola
 • SU

Zniekształcenie japońskiego wyrazu ゴンドラ gondorā, który wywodzi się z weneckiego wyrazu góndoła odnoszącego się do łodzi wiosłowej służącej tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach miasta Wenecji. Dokładne pochodzenie tego wyrazu jest niejasne, ale jednym z możliwych źródłosłowów może być średniowieczny grecki rzeczownik κοντούρα kontoúra („krótki ogon”).

Germatoid

ゲルマトイド

 • ゲルマトイド
 • Gerumatoido
 • Germatoid
 • MG, MGK
Nienazwane dajmony
 • UNV

(W musicalach wystąpiły także dajmony, które nie zostały w żaden sposób nazwane.)

Spis treści

Autor

 • 渾沌の天使 Kaosu no Tenshi (opracowanie, tłumaczenie, korekta)